“Магадлан итгэмжлэлийн ач холбогдол, үйл ажиллагааны” сэдвээр танилцуулга сургалт

2021 оны 12 сарын 20-ны өдөр БМИҮЗ-ийн ажлын албаны захирал, ШУ-ны доктор О. Янжмаа “Магадлан итгэмжлэлийн ач холбогдол, үйл ажиллагаа” сэдвээр танилцуулга сургалт хийж, магадлан итгэмжлэлийн ач холбогдол, хэрэгцээ шаардлагыг нийт багш нарт танилцуулж, энэхүү арга хэмжээнд нийт удирдлага, багш нар, оюутан, төгсөгчид, ажил олгогчдын төлөөллүүд амжилттай оролцлоо.